Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Regulamin

Regulamin Kongresu „Polska Chemia” (2018)

I. Postanowienia ogólne.
1. Kongres „Polska Chemia”, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Kongresem” odbywać się będzie w dniach 13-14 czerwca 2018 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Hotel Lenart przy ul. G. Narutowicza 1 w Wieliczce,
2. Organizatorem Kongresu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 17, w dalszej części niniejszego Regulaminu zwana „Organizatorem”.
3. Z chwilą zgłoszenia udziału w Kongresie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Kongresu w zakresie tematyki, długości trwania poszczególnych Sesji i Debat.

II. Zasady uczestnictwa.
1. Warunki udziału.
1.1 Materiały i informacje organizacyjne dotyczące Kongresu umieszczone są na stronie www.kongrespolskachemia.pl.
1.2 Rejestracja Uczestników rozpoczyna się 26.03.2018 r. godz. 8:00 i trwa do 25.05.2017 r. do godz. 15:00.
1.3 Po upływie terminu określonego w ppkt 1.2 powyżej, rejestracja Uczestników nie będzie możliwa.
1.4 Zgłoszenie udziału w Kongresie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza uczestnictwa, zwanego dalej Deklaracją Zgłoszenia, znajdującej się na stronie www.kongrespolskachemia.pl
1.5 W celu zgłoszenia swojego udziału w Kongresie Uczestnik zobowiązany jest:
a) wypełnić elektroniczną Deklarację Zgłoszenia oraz przesłać ją za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w ppkt 1.2. powyżej do Organizatora Kongresu w wyznaczonym terminie. Przesłanie Deklaracji Zgłoszenia następuje automatycznie po naciśnięciu klawisza funkcyjnego „Zapisz” na końcowym etapie procedury zakupu.
b) Uiścić opłatę za bilet, na podstawie otrzymanej faktury pro forma generowanej automatycznie przez system zakupu biletów.
c) Dokonać płatności w wysokości wskazanej na fakturze pro forma w terminie 3 dni od daty jej wystawienia.
d) Po dokonaniu płatności, Uczestnik otrzyma na adres email wskazany w trakcie rezerwacji, bilet upoważniający do uczestnictwa w Kongresie (wygenerowany automatycznie przez system rezerwacyjny) oraz wystawiony oryginał faktury, na adres pocztowy wskazany w wypełnionym uprzednio formularzu elektronicznym.
e) Po otrzymaniu biletu Uczestnik jest zobowiązany do wydrukowania egzemplarza biletu i okazywania go na każdorazowe wezwanie Organizatora podczas Kongresu.
f) Warunkiem wejścia na teren Kongresu oraz kolację pierwszego dnia Kongresu jest okazanie posiadanego biletu w celu jego weryfikacji.
1.6 W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wskazanym w ppkt 1.3. c, dokonana przez Uczestnika rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, po uprzednim, jednorazowym przypomnieniu o konieczności dokonania płatności generowanym przez system rejestracyjny.
1.7 W razie problemów z dokonaną rezerwacją należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod nr telefonu: (22) 828-75-06, 828-75-07 w godz. 9:00-15:00 (poniedziałek-piątek).
1.8 Liczba biletów uprawniających do uczestnictwa w Kongresie jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu sprzedaży biletów. O pierwszeństwie nabycia biletu decydować będzie każdorazowo data uznania zapłaty ceny sprzedaży biletu na rachunku Organizatora podanym przez elektroniczny system sprzedaży biletów. Organizator informuje, że dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości w trakcie procesu rezerwacji biletów, na stronie obsługującej sprzedaż biletów w zakładce „dane do wpłaty” podane są wszystkie informacje potrzebne do zrealizowania przelewu.

III. Odwołanie uczestnictwa w Kongresie.
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Kongresie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Uczestnika:
2.1 Kwotą 50% kosztów udziału w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie w terminie do 15 maja 2017 r.
2.2 Kwotą 100% kosztów udziału w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Kongresie po upływie terminu wskazanego w podpunkcie (2.1) powyżej.
3. W przypadku odwołania Kongresu, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Uczestników oraz zwrotu wszystkich wpłaconych Organizatorowi przez Uczestnika kosztów z tytułu uczestnictwa w Kongresie.
4. W przypadku przesunięcia terminu Kongresu, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia wszystkich Uczestników oraz do zwrotu wszystkich wpłaconych Organizatorowi przez Uczestnika kosztów z tytułu uczestnictwa w Kongresie w razie otrzymania pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie z powodu zmiany terminu.
5. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych Uczestnika innych niż określone szczegółowo w potwierdzeniu uczestnictwa.

IV. Koszty uczestnictwa w Kongresie i warunki płatności.
1. Opłata za udział w Kongresie wynosi:
1.1 700 zł brutto – dotyczy rejestracji w pierwszej turze zapisów tj. do 27.04.2018 r. (do godz.15:00) dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem zrzeszonym w PIPC (Członkiem PIPC).
1.2 1100 zł brutto – dotyczy rejestracji w drugiej turze zapisów tj. od 27.04.2018 r. (od godz. 15:00) do 25.05.2018r. dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem zrzeszonym w PIPC (Członkiem PIPC) .
1.3 1600 zł brutto – dotyczy rejestracji w pierwszej turze zapisów tj. do 27.04.2018 r. (do godz. 15:00) dla osób nie pozostających w stosunku pracy z podmiotem zrzeszonym w PIPC (tj. podmiotem nie posiadającym statusu Członka PIPC).
1.4 1900 zł brutto – dotyczy rejestracji w drugiej turze zapisów tj. od 27.04.2018 r. (od godz. 15:00) do 25.05.2018r. dla osób nie pozostających w stosunku pracy z podmiotem zrzeszonym w PIPC (tj. podmiotem nie posiadającym statusu Członka PIPC) .
1.5 Organizator zastrzega, że jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 21 ustawy o VAT).
2. Faktury VAT wystawiane są w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia należności za udział.
3. Wszelkie płatności dokonywane są w terminie wskazanym szczegółowo w wystawionej Uczestnikowi fakturze pro forma wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Organizatora.

V. Komitet Organizacyjny.
1. Wszelkie decyzje dotyczące Programu Kongresu oraz kwestii organizacyjnych podejmuje Komitet Organizacyjny Kongresu.
2. Skład Komitetu Organizacyjnego, o którym mowa powyżej, określa Uchwała Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

VI. Reklamacje.
1. Reklamacje dotyczące kosztów udziału należy zgłaszać pisemnie w terminie do 7 dni od daty uiszczenia należności.
2. Po upływie wyżej wskazanego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

VII. Postanowienia Końcowe.
1. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników Kongresu, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej Organizatora, tj. www.kongrespolskachemia.pl
2. Dokonanie rezerwacji i płatności za bilet przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas Kongresu. Powyższa zgoda jest ograniczona wyłącznie do materiału fotograficznego lub nagrań video realizowanych przez Organizatora w trakcie trwania Kongresu.
3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy (z wyłączeniem pkt VII ppkt 1 oraz zgody, o której mowa w treści pkt VII ppkt 2 powyżej, które to postanowienia zachowują moc obowiązującą) Partnerów Kongresu, Patronów, Prelegentów i Gości Specjalnych Kongresu, których uczestnictwo regulowane jest na odrębnych zasadach.
4. Z uwagi na okoliczność, iż w ramach Kongresu odbywać się będzie uroczysta kolacja w Kopalni „Wieliczka”, załącznikiem do niniejszego Regulamin są Zasady Obowiązywania Uczestników Okolicznościowych Zebrań i Spotkań w Kopalni „Wieliczka” opublikowany na Stronie www, o której mowa w treści pkt.1 niniejszego artykułu.

Zasady Obowiązywania Uczestników Okolicznościowych Zebrań i Spotkań w Kopalni „Wieliczka”

1. Zjazd (wyjazd) szybem do wyrobisk podziemnych kopalni:
• Maksymalnie na jednym piętrze windy (klatki szybowej) może jechać 9 osób.
• W czasie zjazdu (wyjazdu) windą obowiązuje zakaz wychylania się i wystawiania kończyn poza obrys klatki szybowej.
• Przed zjazdem (wyjazdem) należy ustawić się w odległości ok. 3 m od wejścia do windy.
• W czasie prowadzenia zjazdu (wyjazdu) należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób dozoru nadzorujących zjazd (wyjazd) i sygnalistów służbowych.
• Każdy z Gości PIPC na uroczystej Kolacji ma zapewniony jeden nieodpłatny zjazd do Komory „Warszawa”, tj. miejsca wydarzenia;
• Zjazdy na kolację odbywają się od godziny 19.00 do godz. 20.00; każdy zjazd trwa ok. 1 min.
• Każdy z Gości PIPC ma zagwarantowany jeden nieodpłatny wyjazd w trakcie trwania uroczystości; w razie chęci ponownego zjazdu do Kopalni w trakcie wydarzenia pobierana jest przez Kopalnię Soli „Wieliczka” opłata zjazdowa w wysokości 300,00 zł netto, niezależnie od ilości osób w windzie (max. 35 osób jednorazowo).
• Uroczysta kolacja przewidziana jest max. do godz. 01.00.
2. W czasie przebywania w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” poruszanie się jest dozwolone tylko po drogach (wyrobiskach) wyznaczonych, pod opieką osób sprawujących bezpośredni nadzór nad przebiegiem okolicznościowych zebrań i spotkań.
3. W Kopalni Soli „Wieliczka” wyznaczone są strefy dla palących, poza którymi obowiązuje całkowity zakaz palenia (używania ognia otwartego).
4. W Kopalni Soli „Wieliczka” zapewniony jest dostęp do usług sieci telekomunikacyjnej GSM.
5. W trakcie trwania uroczystej Kolacji zapewniona jest opieka medyczna (zarówno w Kopalni Soli jak i na powierzchni).
6. Nadzór nad przebiegiem okolicznościowych zebrań i spotkań sprawują wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników imprezy. Ze względu na charakter miejsca (wyrobiska podziemne czynnego zakładu górniczego) konieczne jest bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osób dozoru sprawujących nadzór nad przebiegiem okolicznościowych zebrań i spotkań.
7. W wyrobiskach kopalni oraz obiektach powierzchniowych obowiązuje zakaz manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i przewodach sieci elektrycznej, sieci wodociągowej i p.pożarowej, kopalnianej sieci technicznej przez osoby do tego nieuprawnione.