speaker-photo

Barbara Rajkowska

Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu / Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – PIB

Zarządzaniem projektami w obszarze ochrony środowiska zajmuje się od przeszło 20 lat, zwłaszcza realizowanymi przez wielu partnerów, i przy udziale środków dotacyjnych. Specjalizuje się m.in. w adaptacji do zmian klimatu, a także gospodarce wodno-ściekowej i właśnie w tej branży zarządzała m.in. jednym z większych projektów w Polsce, będąc dyrektorem Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, realizowanym przez 23 samorządy. Jej obszar zainteresowania to także transformacja energetyczna, dekarbonizacja budownictwa i gospodarka cyrkularna. Od siedmiu lat związana z Instytutem Ochrony Środowiska – PIB, w którym kierowała m.in. projektem „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”(MPA) i „Bazą wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”- Klimada2.0. Obok projektów publicznych zarządzała także projektami w sektorze prywatnym, w firmie z branży drzewnej. Prowadziła wykłady z „Zarządzania projektami ze środków publicznych” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Przez kilkanaście lat kierowała również jedną z większych organizacji pozarządowych w kraju – Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, gdzie między innymi doprowadziła do uruchomienia projektów rozwojowych w Afryce, w Kamerunie i Zimbabwe. Ukończyła inżynierię środowiska na Politechnice Koszalińskiej, a także trzy kierunki podyplomowe: z zakresu zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej, miastami w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Mieszkalnictwa i Rozwoju przy Uniwersytecie Erasmusa z Rotterdamu, inwestycjami realizowanymi wg warunków kontraktowych FIDIC na Politechnice Wrocławskiej. Jest certyfikowanym Facilitatorem. Z dużym powodzeniem moderuje debaty eksperckie, a także prowadzi konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty i szkolenia.

_____________________________________

She has been managing projects in the field of environmental protection for more than 20 years, especially those implemented by multiple partners, and with the participation of grant funds. She specializes, among other things, in climate change adaptation, as well as water and wastewater management, and it is in this sector that she has managed, among other things, one of the largest projects in Poland, being director of the Executing Unit of the "Integrated Water and Wastewater Management in the Parsęta River Basin" project, implemented by 23 local governments. Her area of interest is also energy transition, decarbonization of construction and circular economy. For seven years, she has been associated with the Institute of Environmental Protection - PIB, where she managed, among others, the project "Development of climate change adaptation plans in cities with more than 100,000 inhabitants"(MPA) and "Knowledge base on climate change and adaptation to its effects and channels of its dissemination in the context of increasing the resilience of the economy, environment and society to climate change and counteracting and minimizing the effects of extraordinary threats"- Klimada2.0. In addition to public projects, she also managed projects in the private sector, in a company from the wood industry.

She gave lectures on "Managing projects with public funds" at the School of Public Administration in Szczecin. For more than a dozen years she also managed one of the largest NGOs in the country - the Association "SOS Children's Villages in Poland", where, among other things, she led the launch of development projects in Africa, in Cameroon and Zimbabwe. She holds a degree in environmental engineering from the Koszalin University of Technology, as well as three postgraduate degrees: in business management at the Koszalin University of Technology, in urban management at the College of European Integration in Szczecin in cooperation with the Institute for Housing and Development at Erasmus University of Rotterdam, in investments implemented according to FIDIC contractual conditions at the Wrocław University of Technology. He is a certified Facilitator. He has been very successful in moderating expert debates, as well as conducting conferences, panel discussions, workshops and trainings.