speaker-photo

dr Łukasz Wyszomirski

Partner, adwokat, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Wspiera klientów w przygotowaniu i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, przede wszystkim z branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej, oraz przy transakcjach przejęcia takich projektów. Doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: pozyskiwania nieruchomości, uzyskiwania pozwoleń i zawierania umów (EPC, dostawy technologii, O&M). Doradza również w sprawach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Reprezentuje klientów w sporach w tym zakresie przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, współautor wiodącego komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Supports clients in preparing and implementing complex infrastructure projects, primarily in the energy sector, with a particular focus on offshore wind energy and in the acquisition of such projects. He advises at all stages of the investment process, i.e. real estate acquisition, permitting, and contracting (EPC, technology supply, and O&M). He also advises on environmental and waste management matters. He represents clients in disputes in this area before administrative authorities and administrative courts. He has authored publications on administrative law, and co-authored a leading commentary on the Code of Administrative Procedure.

12.40 - 12.55

13 czerwca (wtorek) Regulacje a moja firma, Dzień 1, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: REGULACJE A MOJA FIRMA

-> PREZENTACJA: Od taksonomii do cyrkularnego przemysłu

 

  • dr Łukasz Wyszomirski, Partner, adwokat, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak