speaker-photo

Tomasz Radomski

Prezes Zarządu, Atos Polska

Tomasz Radomski posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obszarach takich jak: sprzedaż, IT, OT, wdrażanie nowych technologii informatycznych, cyber-bezpieczeństwo, AI, ML, produkcja, logistyka, inwestycje oraz zarządzanie majątkiem. Od ponad 2 lat związany jest z Atos Poland, gdzie obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Przed Atos, doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach takich jak: Honeywell, IBM, PKN Orlen i SGS, gdzie zajmował się zarządzaniem, sprzedażą oraz projektami związanymi z analizą i usprawnianiem procesów. Ponadto był odpowiedzialny za sprzedaż i wdrażanie systemów klasy ERP, BI, EAM, jak również sprzedaż systemów klasy DCS i SCADA oraz rozwiązań dla cyber-bezpieczeństwa i analizy danych.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna oraz London  Business School - programu dla menadżerów Business and Industry Insight, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie Produkcją i Transfer Technologii. Aktualny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

_____________________________________

Tomasz Radomski has over 25 years of experience in diverse fields such as sales, IT, OT, implementation of new information technologies, cybersecurity, AI, ML, production, logistics, investments, and asset management. For over 2 years he has been associated with Atos Poland, where he currently serves as the President of the Management Board.

Prior to Atos, he gained professional experience in companies such as Honeywell, IBM, PKN Orlen and SGS, where he was responsible for the management, sales and projects related to analysis and process improvement. Additionally, he was responsible for sales and implementation of ERP, BI, EAM systems, sales of DCS and SCADA systems as well as solutions for cybersecurity and data analysis.

A graduate of the Warsaw University of Technology in the field of Chemical Technology and the London Business School - Business and Industry Insight program for managers, a participant of doctoral studies at the Faculty of Production Engineering of the Warsaw University of Technology in the field of Production Management and Technology Transfer. Current Chairman of the Audit Committee of the Polish Chamber of Chemical Industry.