speaker-photo

Magdalena Dziczek

Dyrektor Biura Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Magdalena Dziczek – absolwentka Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz skandynawistyki na Uniwersytecie SWPS. Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku zajmuje się gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w Brukseli oraz współpracowała z Municipal Waste Europe. Dzięki tej współpracy aktywnie zaangażowała się w tworzenie założeń Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Reprezentowała MPO w Warszawa Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Peroduktów w Opakowaniach EKO-PAK, pełniąc funkcję członka zarządu i dyrektora Biura.  Zaangażowana w prace EUROPEN, dzięki któremu aktywnie uczestniczy w tworzeniu unijnych regulacji odpadowych i opakowaniowych.  Wspólnie z Nestle Polska i Pepsico Polska realizuje projekt  ReFlex  dedykowany sortowaniu i recyklingowi elastycznych odpadów  opakowaniowych  z tworzyw sztucznych. Twórczyni aplikacji Sorteusz, dedykowanej  edukacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i budowaniu właściwych postaw ekologicznych. W swojej pracy i badaniach naukowych koncentruje się na doskonaleniu systemu gospodarki odpadami w Polsce, szczególnie w kontekście budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Magdalena Dziczek – graduated in Strategic Managment from Warsaw School of Economics and Scandinavian studies from SWPS University. PhD student at the Warsaw School of Economics. Since 2010 have been involved in waste management issues. She was representing National Chamber of Waste Management in Brussels and cooperated with Municipal Waste Europe. Thanks to this cooperation she was actively involved in establishing pronciples of Circular Economy Package. She used to represent MPO in Warsaw Ltd. On the position Chief Strategy Officer. Now she represents the EKO-PAK Packaging Industry Union of Employers as member of the board and secretary general. Involved in the work of EUROPEN, thanks to which she actively participates in the creation of EU waste and packaging regulations. Togehter with Nestle Polska and Pepsico Polska, she has been implementing the ReFlex project dedicated sorting and recycling of flexible plastic packaging waste. She created an application named Sorteusz. She focuses at her work and scientific research on improving waste management system in Poland, especially in the perspective of Circular Economy.