speaker-photo

dr inż. Anna Zalewska

Advocacy Manager, BASF Polska

Wykładowca gospodarki cyrkularnej na Kierunku MBA ESG Uczeni Łazarskiego oraz na kierunku Prawo Ochrony Środowiska studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego.

Od 2017 roku Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. W pionie Rzecznictwa i Legislacji specjalizowała się w zagadnieniach z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, zarządzania i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (REACH, CLP, Strategia CSS), szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, badaniami i innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Była koordynatorem Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC, Komisji Badań i Innowacji PIPC oraz Forum ds. Klasyfikacji i Forum ds. Ochrony Przeciwpożarowej PIPC.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych i branżowych. Autor licznych publikacji związanych z branżą chemiczną.

Od czerwca 2023 Advocacy Manager w BASF Polska odpowiedzialna za monitoring procesów legislacyjnych, współpracę z organizacjami branżowymi oraz administracją, a także z instytucjami europejskimi.

_____________________________________

Lecturer in circular economy at Lazarski University's MBA ESG course and at Lazarski University's postgraduate Environmental Law course.

Since 2017, Senior Expert at the Polish Chamber of Chemical Industry. In the Advocacy and Legislation division, she specialized in closed-loop economy issues, management and classification of chemical substances and mixtures (REACH, CLP, CSS Strategy), safety in the broadest sense, as well as regulations related to protecting the competitive position of the chemical industry, education and training, research and innovation, support of the environmental area. She was coordinator of PIPC's Safety and Technology Committee, PIPC's Research and Innovation Committee, and PIPC's Classification Forum and Fire Protection Forum.

Her previous professional experience included working at the Military Institute of Chemistry and Radiometry, working as an Assistant Professor as a specialist in trace analysis of chemical substances by differential ion mobility spectrometry. A graduate of the Faculty of Chemistry at the Warsaw University of Technology, she holds a PhD in Chemical Sciences in the field of High Energy Materials Technology and Chemical Process Safety. She specialized in the detection and analysis of trace chemicals. She has participated in many scientific and industry conferences. Author of numerous publications related to the chemical industry.

Since June 2023 Advocacy Manager at BASF Poland responsible for monitoring legislative processes, cooperation with industry organizations and administration, as well as with European institutions.