speaker-photo

Marcin Przygudzki

Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2019 roku. Od października 2021 roku pracuje na stanowisku Koordynatora Pionu Projektów i Komunikacji. W PIPC odpowiada za koordynację prac Zespołu Projektów i Komunikacji, rozwój kluczowych projektów wewnętrznych prowadzonych przez Izbę (w szczególności: Projektu Chemia 4.0, Programu Bezpieczna Chemia oraz TECHCO Forum), a także organizację związanych z nimi wydarzeń i działań, jak chociażby opracowywanie strategii komunikacji, współpraca i utrzymywanie relacji z Członkami PIPC. Do zakresu jego obowiązków należy również m.in. budowanie siatki partnerów i pozyskiwanie sponsorów, opracowywanie materiałów informacyjnych, merytorycznych oraz promocyjnych Izby. Pełni także rolę moderatora i konferansjera w trakcie spotkań online i konferencji PIPC. Od września 2020 roku jest Redaktorem Naczelnym najważniejszej publikacji wydawanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, tj. Magazynu "Polska Chemia". Przed dołączeniem do zespołu PIPC pracował m.in. w firmie konsultingowo-doradczej oraz grupie medialnej Agora S.A. Do 2022 roku pracę zawodową łączył z prowadzeniem wielu projektów społecznych, m.in. jako prezes stowarzyszenia sportowego. W 2018 roku został podwójnie nagrodzony za działalność prowadzoną na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w kategorii "Młody działacz społeczny". Posiada podwójny tytuł magistra. Jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

_____________________________________

He has been working at the Polish Chamber of Chemical Industry since July 2019. Since October 2021, he has been working as Coordinator of the Projects and Communications Division. At PIPC, he is responsible for coordinating the work of the Projects and Communications Team, the development of key internal projects conducted by the Chamber (in particular: Project Chemistry 4.0, Safe Chemistry Program and TECHCO Forum), as well as the organization of related events and activities, such as the development of communication strategies, cooperation and maintenance of relations with PIPC Members. His responsibilities also include, among others, building a network of partners and attracting sponsors, developing informational, substantive and promotional materials for the Chamber. He also serves as a moderator and announcer at PIPC online meetings and conferences. Since September 2020, he has been the Editor-in-Chief of the most important publication published by the Polish Chamber of Chemical Industry, i.e., the Polish Chemistry Magazine. Prior to joining PIPC, he worked at, among others, a consulting and advisory firm and the Agora S.A. media group. Until 2022, he combined his professional work with running many social projects, including as president of a sports association. In 2018, he was doubly awarded for his activities carried out for the benefit of the residents of the Bialoleka District of the City of Warsaw in the "Young Social Activist" category. He holds a double master's degree. He is a graduate of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw and the Master's Degree in Management.