speaker-photo

Szymon Domagalski

Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W czerwcu 2023 zasilił szeregi Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dołączając do Pionu Rzecznictwa i Legislacji, w charakterze Radcy ds. Regulacji.
Posiada piętnastoletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie analiz, rzecznictwa i tworzenia legislacji chemicznej, zdobyte podczas reprezentowania Polski, Europy Środkowo Wschodniej i Unii Europejskiej, na licznych forach międzynarodowych. Przekrojowe doświadczenie w dziedzinie prawodawstwa chemicznego zdobył, pracując w trzech różnych Departamentach Biura do spraw Substancji Chemicznych, oraz jako przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych: Rady UE ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska, Komisji Europejskiej, Agencji Chemikaliów (ECHA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Konferencjach Stron Konwencji bazylejskiej, rotterdamskiej, sztokcholmskiej i Minamata.

Od 2013 roku koordynował pracę krajów Europy Środkowo Wschodniej, a od 2015 pełnił rolę wiceprezydenta organu zarządzającego Strategicznego Podejścia do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM), największego wielosektorowego globalnego porozumienia w zakresie zarządzania chemikaliami i odpadami, zrzeszającego wszystkie kraje członkowskie ONZ oraz liczne organizacje w tym UNEP, WHO, ILO, FAO,UNDP, UNITAR, OECD oraz Bank Światowy.
Był członkiem grup sterujących przygotowujących raporty zlecone przez Zgromadzenia Środowiskowego ONZ (Global Chemical Outlook), w celu uświadomienia decydentom politycznym kluczowej roli właściwego zarządzania chemikaliami i odpadami w zrównoważonym rozwoju.
Jako członek grup eksperckich WHO, UNEP i Europejskiej Agencji Chemikaliów, odpowiedzialny za przygotowanie wielu wytycznych i publikacji, między innymi dotyczących Rozwoju Prawnych i Instytucjonalnych Infrastruktur oraz Środków do Odzyskiwania Kosztów Narodowej Administracji dla Właściwego Zarządzania Chemikaliami (LIRA); strategicznego dokumentu WHO "Mapa Drogowa dla Chemikaliów", publikacji WHO dotyczącej podejść do tworzenia krajowych rejestrów chemicznych oraz wytycznych ECHA dotyczących Komunikacji w Zakresie Ryzyka.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studiów podyplomowych z zarządzania chemikaliami, wykładowca Politechniki Krakowskiej, trener i konsultant w projektach budowania krajowego potencjału w zakresie zarządzania chemikaliami w krajach Europy Środkowo Wschodniej i Azji.

Pasjonat wzornictwa i gospodarki w obiegu zamkniętym, w wolnych chwilach lubi dawać rzeczom drugie życie.

_____________________________________

In June 2023, he joined the ranks of the Polish Chamber of Chemical Industry by joining the Advocacy and Legislation Division, in the capacity of Regulatory Counsel.
He has fifteen years of international experience in the field of analysis, advocacy and development of chemical legislation, gained while representing Poland, Central and Eastern Europe and the European Union, in numerous international forums. He gained cross-cutting experience in the field of chemical legislation, working in three different Departments of the Bureau for Chemical Substances, and as Poland's representative in Working Groups: EU Council on International Aspects of the Environment, the European Commission, the Chemicals Agency (ECHA), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and the Conferences of the Parties to the Basel, Rotterdam, Stockholm and Minamata Conventions.

Since 2013 he has coordinated the work of Central and Eastern European countries, and since 2015 he has served as Vice President of the governing body of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), the largest multi-sectoral global agreement on chemicals and waste management, bringing together all UN member countries and numerous organizations including UNEP, WHO, ILO, FAO,UNDP, UNITAR, OECD and the World Bank.

Graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Lodz and Postgraduate Studies in Chemicals Management, lecturer at the Cracow University of Technology, trainer and consultant in national capacity building projects in chemicals management in Central and Eastern European and Asian countries.

Passionate about design and the circular economy, in his spare time he likes to give things a second life.