VI KONGRES POLSKA CHEMIA – PODSUMOWANIE

 VI KONGRES POLSKA CHEMIA – PODSUMOWANIE

Za nami najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 600 gości wzięło udział w tegorocznej, VI edycji Kongresu Polska Chemia, która odbyła się 5 – 6 czerwca w Płocku. Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci, przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.

Kongres można skonkludować słowami Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr. inż. Tomasza Zielińskiego: „Polska Chemia stoi przed wielkim wyzwaniem. Przed nami wiele trendów, które przenikają do codzienności funkcjonowania branży. Te kluczowe, które już wpływają i będą wpływały jeszcze bardziej to przede wszystkim zachowania proekologiczne. Ekologia to główny trend do którego już dzisiaj musimy się dostosowywać ponieważ takie będę wymagania nie tylko regulacyjne, ale również klienta. Kolejny to Przemysł 4.0. Można mówić, że nadal odległy, ale wiele systemów, które przynoszą skok rozwojowy dla branży, już funkcjonuje. Ogromne wyzwanie to podejście proinnowacyjne a zatem wzrosty i rozwój jako innowacje. Nie ma miejsca na przygotowanie się do innowacji. Ta innowacyjność musi już funkcjonować. Należy także pamiętać o umacnianiu konkurencyjności w geopolityce.

W trakcie Kongresu został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Synthos S.A. Od czterech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Kongres otworzył dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przypominając o niebywałym znaczeniu jakie dla całego środowiska chemicznego ma Kongres Polska Chemia: „Bez wkładu przemysłu chemicznego inne sektory nie mogłyby się rozwijać. Dlatego tak ważne są dla nas racjonalne regulacje i wsparcie naszej konkurencyjności. Kongres jest najlepszą przestrzenią do wypracowywania wspólnych stanowisk, rozmowy o tym jak skutecznie działać nie tylko na rzecz rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw ale i całego sektora. ” – oświadczył prezes Zieliński.

Dużo o znaczeniu i roli branży w kształtowaniu całej krajowej gospodarki mówili przedstawiciele administracji i parlamentu podczas swoich wystąpień.

Dr Rafał Kos, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odczytał list Prezydenta RP: „Kongres to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, która dotyczy dziedziny mającej wpływ na wszystkie aspekty naszego życia i kluczowej dla polskiej gospodarki. Cieszę się, że problemy, wyzwania i szanse dla rozwoju polskiej chemii są tematem wydarzenia, w którym uczestniczy tak wielu znakomitych ekspertów i praktyków. O tym, że przemysł chemiczny jest naszym wielkim atutem, świadczy również odbywający się już po raz szósty Kongres Polska Chemia, jego zakres tematyczny, znaczenie i liczba uczestników” – podkreślił Prezydent PR Andrzej Duda w liście do uczestników VI Kongresu Polska Chemia.

Marek Martynowski, Senator RP odczytał list Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym Premier podkreślił że: „Inwestycje w branży chemicznej stymulują wzrost popytu na towary i usługi z wielu branż. Są ogromnym bodźcem, nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale także dla poprawy stopnia innowacyjności oraz tworzenia wymagających, nowych kompetencji i miejsc pracy. To ponad 10 tys. podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji, od dużych zintegrowanych grup chemicznych po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Wszystkie one wnoszą wielką wartość dodaną do naszej gospodarki i mają wpływ na tworzenie lepszego jutra dla Polski”.

Jerzy Meysztowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju w swoim wystąpieniu wskazał że: „Przemysł chemiczny ma znaczący wpływ na całokształt funkcjonowania gospodarki krajowej. Polska Izba Przemysłu Chemicznego takimi wydarzeniami jak VI Kongres Polska Chemia promuje tak istotny dla polskiej gospodarki sektor jakim jest polska chemia.

„Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją, która w idealny sposób łączy to co jest najistotniejsze. Zderzenie świata nauki i biznesu to doskonała okazja do debaty nad drogą transformacji” – mówił podczas otwarcia senator Adam Gawęda, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

W uroczystym otwarciu brali także udział przedstawiciele Rady PIPC i Partnerów Strategicznych. Dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego powiedział zgormadzonym gościom: „Traktuję zgromadzonych gości jako reprezentację Polski. Nie ma mowy o wielkich inwestycjach bez harmonijnego spółdziałania wielu podmiotów. Przemysł Chemiczny musi się rozwijać. Wyzwania są ogromne. Zagrożenia są ogromne. Pochylajmy się, dyskutujmy. Jesteśmy cały czas na drodze poszukiwań i wspinania się na szczyty. Widać wielką skalę osiągnięć przemysłu chemicznego. Coraz większa liczba uczestników Kongresu świadczy o tym, że wydarzenie ma ogromne znaczenie w kalendarzu rynku.”

Wystąpienia otwierające podsumował Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu dr. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Wiceprzewodniczący Rady PIPC prezentując zgromadzonym gościom list Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Daniela Obajtka. W odczytywanym przez Prezesa Leszczyńskiego liście słyszeliśmy: „Potrzebujemy ścisłej współpracy środowiska naukowego i świata biznesu. Konieczne jest wzmocnienie sektora chemicznego. Trendem o coraz większym światowym znaczeniu jest minimalizacja wpływu sektora chemicznego na środowisko naturalne. #KongresPolskaChemia2019 to idealne miejsce do dyskusji na ten temat.”

VI Kongres Polska Chemia był podzielony na pięć bloków tematycznych, z których każdy składał się z kilku debat bądź prezentacji. Poszczególne obszary tematyczne odpowiadały najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię, temu co najważniejsze, ale także najtrudniejsze dla sektora.

Wydarzenie rozpoczęła pierwsza Debata Strategiczna prowadzona przez Prezesa Zarządu PIPC dr. inż. Tomasza Zielińskiego, który zaprosił do rozmowy na temat Chemii Przyszłości – Kluczowych kierunków rozwoju prezesów największych spółek oraz przedstawicieli administracji. W rozmowie z Prezesem Zarządu PIPC dr. inż. Tomaszem Zielińskim udział wzięli dr Mateusz A. Bonca – Prezes Zarządu, GRUPA LOTOS S.A., Zbigniew Leszczyński – Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Jan Filip Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. Paneliści i moderator wskazali, że chemia przyszłości to m.in. rozwój kadr, cyfryzacja, customizacja. To także badania i ciągły rozwój. Ogromnym wyzwaniem są obostrzenia regulacyjne, które stale będą rosnąć i z którymi przedsiębiorstwa będą musiały sobie poradzić.

Następnie uczestnicy Kongresu przysłuchiwali się rozmowom podczas bloku Inwestycje w sektorze. Podczas drugiej Debaty Strategicznej Chemia globalnie – wpływ inwestycji na świecie na możliwości inwestycyjne oraz konkurencyjność Europy i Polski (BASF Polska Sp. z o.o., Fluor S.A., Grupa Azoty S.A., PKN ORLEN S.A., Kancelaria CMS) rozmówcy szukali odpowiedzi na pytania czy i jak regulacje unijne wpływają na pozycję konkurencyjną naszej części Europy? Czy jesteśmy gotowi na zmiany, które szykują nam europejscy technokraci? Jak polskie inwestycje wyglądają w świetle światowych realiów? Podczas drugiej Debaty Strategicznej przedstawiciele firm członkowskich PIPC podkreślili ważną rolę inwestowania w technologie uwzględniając zmiany technologiczne na światowych rynkach a także wskazali na konieczność dynamicznego działania. Przedsiębiorcy na każdym etapie działalności powinni pamiętać o wyzwaniach regulacyjnych a także o zasadach konkurencyjności i dywersyfikacji rynku – wskazywali debatujący. Po debacie zgormadzeni goście mieli okazję uczestniczyć w Panelu Inwestycje prośrodowiskowe – nowy trend w gospodarce. Paneliści (BASF Polska Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., PKO BP S.A., Grupa Azoty S.A., Kancelaria DWF) wskazali m.in., że wiodącym trendem w gospodarce jest ekologia, dlatego zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię wielu firm a ich inwestycje są proekologiczne. Uwadze zgromadzonych gości nie mogło umknąć, że firmy członkowskie PIPC wdrażają nowe regulacje prawne z poszanowaniem dla środowiska naturalnego mając na uwadze ograniczenie emisji.

Drugim blokiem tematycznym, który zagościł na scenie VI Kongresu Polska Chemia, była Bezpieczna Chemia. Panel Inwestycje w infrastrukturze – infrastruktura krytyczna w przemyśle chemicznym miał na celu znalezienie odpowiedzi m.in. na pytania czym jest infrastruktura krytyczna i co to znaczy w kontekście sektora chemicznego? Jak powinny wyglądać skutecznie realizowane inwestycje? A także starali się zdefiniować potrzeby i wyzwania przed jakim stoi sektor w ramach rozwoju infrastruktury krytycznej. W rozmowie udział wzięli przedstawiciele firm i instytucji PDH Polska S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, AGAT S.A, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A., Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnicy #KongresPolskaChemia2019, podczas badania przeprowadzonego w trakcie Panelu, wskazali, że największą barierą w rozwoju infrastruktury krytycznej w przemyśle chemicznym jest brak długofalowej i realizowanej strategii państwowej. W drugim bloku tematycznym nie zabrakło także rozmów na temat bezpieczeństwa w transporcie. Podczas Panelu Bezpieczeństwo w transporcie – ECD jednym z warunków rozwoju w łańcuchu dostaw dyskutowali zaproszeni goście dyskutowali o wyzwaniach regulacyjnych w transporcie a także o tym, że najważniejszą jest najwyższa jakość usług. Przedstawiony został także obraz transportu, bezpieczeństwa i przyszłości logistyki w obliczu globalnych zagrożeń (EFTCO, SQAS Assesor, Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern, Środowisko Akademickie). 

Środowisko nr 1, było ostatnim obszarem tematycznym omawianym podczas pierwszego dnia VI Kongresu Polska Chemia. Uczestnicy Panelu GOZ – nowy łańcuch wartości w chemii (INTERSEROH Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Synthos S.A., PIPC) koncentrowali się wokół tego czym faktycznie są priorytetowe regulacje gospodarki obiegu zamkniętego. Szukano odpowiedzi na pytanie jak wygląda prowadzania GOZ-u w Polsce a także jak należy przygotować strategię firmy, aby wpisywała się ona w gospodarkę obiegu zamkniętego. Rozmowy potwierdziły, że GOZ jest szansą, ale także źródłem wielu wyzwań dla podmiotów przemysłu chemicznego. Ostatnim Panele podczas pierwszego dnia Kongresu czyli Chemia pod presją – regulacje vs. rzeczywistość (SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., Alventa S.A., PIPC, Anneberg Transpol Int. Sp. z o. o., Dow Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., DZP Domański Zakrzewski Palinka Sp. kom) pozwolił zrozumieć, że to co stanowi największe wyzwanie dla przemysłu chemicznego to brak poczucia komplementarności wszystkich regulacji dla tego sektora. Wspólny dialog z administracją często przynosi pozytywne efekty, jednak jest to proces wymagający. Paneliści podkreślali także, że nie wszystkie regulacje jakie mamy wynikają z prawa unijnego – regulacje europejskie pozwalają na dość sporą elastyczność, natomiast w Polsce mamy tendencje do zaostrzania ustaw.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu było wręczenie tytułu „Ambasadora Polskiej Chemii”, którym w tym roku został Synthos S.A.

Kapituła Kampanii przyznając tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Synthos S.A. wkłada w budowanie innowacyjnej organizacji, dostosowując się do panujących trendów. Synthos S.A. utrzymuje pozycję jednego z liderów innowacyjności w branżach surowców do produkcji opon, tworzyw termoizolacyjnych, surowców do chemii budowlanej oraz środków ochrony roślin. Synthos S.A. zapewnia sobie długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy, stabilny wzrost wartości firmy – mówił podczas wręczania tytułu dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się wystąpieniem posła Krzysztofa Sitarskiego, Wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Polska Wodorowa: „Suwerenność energetyczna jest tożsama z suwerennością państwa w ogóle, dlatego tak ważna jest dywersyfikacja źródeł i własne zasoby.” – mówił poseł Sitarski.

W pierwszej części dnia rozmowy ekspertów rozpoczęły się od jednego z kluczowych tematów dla polskiej gospodarki czyli od bloku Surowce przyszłości. Trzecia Debata Strategiczna Co i czy w ogóle zastąpi konwencjonalne surowce. Magazynowanie energii, potencjał jak niesie ze sobą OZE, wyzwanie jakie stawia nam elektromobilność czy fotwoltaika to tylko niektóre aspekty, które poruszyli przedstawiciele Sejmu RP, Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej, Grupy Azoty S.A., PKN Orlen S.A. oraz EY. Ostatnia Debata Strategiczna Nowe surowce – rozwiązania dla „plastics ban” miała za cel szukanie odpowiedz m.in. na pytania czy „Plastics ban” to chwilowa moda czy jedyna ścieżka rozwoju? Alternatywy dla plastików – czy działają? Jak sprostać trendowi i wymaganiom konsumentów? Debatujący wskazali, że w związku z „Plastics ban” i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów co do produktu – musi nastąpić zmiana struktury produktowej, ale do tego musi się bardzo dużo wydarzyć, trzeba przełamać mnóstwo barier i będzie to bardzo kosztowny proces. Zgromadzeni widzowie usłyszeli, o palącym problemie zanieczyszczeń. Mimo że Europa nie jest głównym źródłem zanieczyszczeń to europejskie dążenie do GOZ jest bardzo przyszłościowe. Uczestnicy Kongresu wspólnie doszli do wniosku, że w ciągu najbliższych 20 lat konwencjonalne surowce będą miały adekwatne alternatywy (Clariter Poland Sp. z o.o., Dow Polska Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Synthos S.A, Kancelaria CMS).

Ostatni blok tematyczny miał pomóc zgromadzonym uczestnikom znaleźć odpowiedź na pytanie Jak wygrać z konkurencją. Prezentacja Innowacyjność się opłaca i Panel Człowiek kluczowym elementem rozwoju innowacyjności? (Ayming Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Instytut Badań Edukacyjnych, JWP Rzecznicy Patentowi, TATRA Holding Sp. z o.o., Anwil S.A., Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”) koncentrowały się m.in. wokół takich zagadnień jak: Jakich pracowników nam dziś brakuje? Jak wykorzystać potencjał pracowników, których już mamy? Jakie są możliwości poszukiwania odpowiedniego pracownika? Paneliści podkreślali znaczenie kreatywności. Nie człowiek, ale kreatywny człowiek jest kluczem do rozwoju i innowacyjności.

Ostatnia część Kongresu przebiegła w nowej formule warsztatu interaktywnego pt. Rozwój technologiczny – wyzwania i bariery, w którym udział wzięli przedstawiciele Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Reliability Solutions Sp. z o.o. oraz Honeywell Sp. z o.o. Podczas warsztatu szukaliśmy odpowiedzi na pytania Jak najefektywniej rozwijać firmę w obszarze nowych technologii? Jak połączyć inteligencje procesową z kluczowymi wskaźnikami wydajności? Cele strategiczne, technologie procesowe, utrzymanie ruchu – jak współpracować wielopłaszczyznowo i pokonać codzienne bariery? Zaproszeni Paneliści wskazywali, że przemysł stawia poprzeczkę coraz wyżej, ze wzmożoną aktywnością zaczynamy zajmować się Predictive Analytics ponieważ klienci chcą dziś wiedzieć, co się wydarzy, a nie dlaczego coś się wydarzyło.

Kongres „Polska Chemia” zamknął dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dziękując wszystkim uczestnikom i partnerom VI Kongresu Polska Chemia w Płocku.

Podczas dwóch dni VI Kongresu Polska Chemia, będącego najważniejszym wydarzeniem branży chemicznej w Polsce uczestnicy mieli okazję wysłuchania ponad piętnastu debat i prezentacji, nawiązania dziesiątek kontaktów i wymiany doświadczeń oraz poznania innowacyjnych pomysłów. Przestrzeń do dyskusji z ekspertami jak również możliwość bliższego poznania oferty partnerów Kongresu są bardzo dużą wartością tego spotkania