speaker-photo

Michał Gołębiowski

Industry Advisor for Energy, Microsoft Polska

Odpowiada za rozwój współpracy z sektorem energetyczneym w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie związane ze wsparciem strategii transformacyjncyh i optymalizacji biznesowej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi pormiotów branż Utilities i Oil&Gas. Wcześniej w ramach administracji publicznej odpowiadał m. in. za nadzór nad projektami inwestycyjnymi o strategicznym znaczeniu dla bezpieczństwa energetycznego oraz był zaangażowany w projekty legislacyjne i negocjacje międzynarodowe istotne z puntku widzenia rynku energii.

Responsible for the development of cooperation with the energy sector in Poland. He has many years of experience in supporting transformation strategies and business optimization with advanced technological solutions for Utilities and Oil & Gas industries. Previously, in public administration, he was responsible, among others, for supervision over investment projects of strategic importance for energy security and was involved in legislative projects and international negotiations important from the point of view of the energy market.