speaker-photo

dr hab. Mirosław Pawełczyk

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, Radca Prawny, Kancelaria Pawełczyk

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Lider Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego. Partner Zarządzający Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci. Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma „Radca Prawny”, członek rady naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego
i Handlowego”. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/HUST (Chiny, 2017-2020).

Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu Ekspertów powołanego przez wicepremiera – Ministra Rozwoju, który opracowywał projekt „Konstytucji Biznesu”. Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego powołanej przez Wicepremiera (Ministra Aktywów Państwowych) oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Prezes Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Giełdowego, Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, działających w sektorach strategicznych, podmiotach sektora finansowego i sportowego. Laureat Nagrody Ministra Nauki
i  Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnej oraz prawa rynku kapitałowego.