speaker-photo

Michalina Michniewicz

Dyrektorka, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

W PIPC odpowiada za całokształt prac Pionu Projektów i Komunikacji. Koordynuje działania związane z realizacją wszystkich projektów wewnętrznych oraz zewnętrznych, komunikacją, utrzymywaniem relacji z różnymi grupami interesariuszy, public affairs, oraz działaniami wizerunkowymi. Do zespołu Izby dołączyła w lipcu 2018 roku. Jest managerem z 17-sto letnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. ponad 10 lat w obszarze PR&event oraz prawie 5 lat w mediach. Na początku drogi zawodowej była związana z mediami. Pracowała w PMPG Polskie Media S.A. zajmując stanowisko redaktor prowadzącej kilku serwisów www oraz trenera (2005-2008). W latach 2008-2009 oraz 2010-2011 była Producentem Newsowym w jednej z największych ogólnopolskich telewizji prywatnych, gdzie m.in. współtworzyła oraz koordynowała pracę redakcji newsowej, odpowiadała za produkcję pasm oraz programów informacyjnych oraz utrzymywanie relacji z samorządem lokalnym. Następnie (w latach 2011-2015) pracowała w Gabinecie Prezydenta RP w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Była odpowiedzialna m.in. za koordynację wydarzeń z udziałem Głowy Państwa oraz Małżonki Prezydenta, organizację uroczystości i świąt państwowych, wizyt lokalnych oraz działań wizerunkowych w ramach działalności Kancelarii Prezydenta RP oraz współtworzyła strategię komunikacji opartą o priorytety prezydentury. Była związana zawodowo z Żółtym Przewodnikiem Gault&Millau Polska(2015-2017), będącym jedną z dwóch najważniejszych międzynarodowych marek wydawniczych na rynku gastronomicznym. Pełniąc funkcję PR&event Managera odpowiadała za planowanie i prowadzenie działań PR marki luksusowej, organizację Gal Premierowych kolejnych edycji Przewodnika, współpracę z firmami partnerskimi. W latach 2017- 2018 była prezesem zarządu agencji komunikacji, specjalizującej się w social mediach. Tworzyła strategie oraz realizowała kampanie komunikacyjne m.in. dla mediów, marek segmentu beauty, organizacji branżowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Animacja społeczno-kulturalna oraz Politologia. Ukończyła także Podypomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz London School of Public Relations z zakresu PR& Reputation Management.

_____________________________________

At PIPC, he is responsible for the overall work of the Projects and Communications Division. She coordinates activities related to the implementation of all internal and external projects, communications, maintaining relations with various stakeholder groups, public affairs, and image activities. She joined the Chamber's team in July 2018. She is a manager with 17 years of work experience. She gained her professional experience working, among others, more than 10 years in the PR&event field and almost 5 years in the media. At the beginning of her career path she was associated with the media. She worked at PMPG Polskie Media S.A. holding the position of editor in charge of several websites and trainer (2005-2008). In 2008-2009 and 2010-2011 she was a News Producer at one of the largest nationwide private television stations, where, among other things, she co-created and coordinated the work of the news desk, was responsible for the production of strands and news programs and maintaining relations with local government. Subsequently (in 2011-2015), she worked in the Office of the President of the Republic of Poland in the Office of the President of the Republic of Poland. Among other things, she was responsible for coordinating events with the Head of State and the President's Spouse, organizing state ceremonies and holidays, local visits and image activities as part of the activities of the Office of the President of the Republic of Poland, and co-created a communications strategy based on the priorities of the presidency. She was professionally connected with the Yellow Guide Gault&Millau Poland(2015-2017), which is one of the two most important international publishing brands in the gastronomy market. In her role as PR&event manager, she was responsible for planning and conducting PR activities of the luxury brand, organizing the Premiere Galas of the next editions of the Guide, cooperation with partner companies.
In 2017- 2018, she was CEO of a communications agency specializing in social media. She created strategies and implemented communication campaigns for the media, beauty segment brands, trade organizations, among others. She graduated from the University of Warsaw with a degree in Socio-Cultural Animation and Political Science. She also completed Postgraduate Management Studies at the Warsaw School of Economics and the London School of Public Relations in PR& Reputation Management.